Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 497 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
A text book of refrieration and air conditioning
A text book of refrieration and air conditioning

Tác giả: R. S. Khurmi, J. K. Gupta
Nhà xuất bản:  Eurasia publishing house
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Refrigeration commissioning guide for commericial and industrial systems
Refrigeration commissioning guide for commericial and industrial systems

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Ashrae
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Commerial refrigeration for air conditioning techicians
Commerial refrigeration for air conditioning techicians

Tác giả: Dick Wirz
Nhà xuất bản:  Delmar - Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HVAC water chillers and cooling towers : Fundamentals, application, and operation
HVAC water chillers and cooling towers : Fundamentals, application, and operation

Tác giả: Herbert W. Stanford III
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sustainable retail refrigeration
Sustainable retail refrigeration

Tác giả: Ed. : Judith A. Evans, Alan M. Foster
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Machine elements in mechanical design
Machine elements in mechanical design

Tác giả: Robert L. Mott, Edward M. Vavrek, Jyhwen Wang
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Refrigeration, air conditioning and heat pumps
Refrigeration, air conditioning and heat pumps

Tác giả: G F Hundy, A R Trott, T C Welch
Nhà xuất bản:  Butterworth - Heinemann
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship construction and welding
Ship construction and welding

Tác giả: Nisith R. Mandal
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A text book of engineering mathematics : volume II
A text book of engineering mathematics : volume II

Tác giả: Rajesh Pandey
Nhà xuất bản:  Word press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Manufacturing systems modeling and analysis
Manufacturing systems modeling and analysis

Tác giả: Guy L. Curry, Richard M. Feldman
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sheet metal forming processes : Constitutive modelling and numerical simulation
Sheet metal forming processes : Constitutive modelling and numerical simulation

Tác giả: Dorel Banabic
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive user interfaces : Creating interactive experiences in the car
Automotive user interfaces : Creating interactive experiences in the car

Tác giả: Ed. : Gerrit Meixner, Christian Muller
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive electronics design fundamentals
Automotive electronics design fundamentals

Tác giả: Najamuz Zaman
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial applications of affective engineering
Industrial applications of affective engineering

Tác giả: Junzo Watada, Hisao Shiizaka, Kun-Pyo Lee...
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Production development : Design and operation of production systems
Production development : Design and operation of production systems

Tác giả: Monica Bellgran, Kristina Safsten
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Condition assessment of aged structures
Condition assessment of aged structures

Tác giả: Ed. : J. K. Paik, R. E. Melchers
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Power plant characteristics and costs
Power plant characteristics and costs

Tác giả: Stan Kaplan
Nhà xuất bản:  Nova Science Publishers
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Motor control : Translating research into clinical practice
Motor control : Translating research into clinical practice

Tác giả: Anne Shumway-Cook, Marjorie Woollacott
Nhà xuất bản:  Lippincott William & Wilkins
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Testing and balancing HVAC air and water systems
Testing and balancing HVAC air and water systems

Tác giả: Samuel C. Sugarman
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The modern theory of the toyota production system : A system inquiry of the wolrd's most emulated and profitable managament system
The modern theory of the toyota production system : A system inquiry of the wolrd's most emulated and profitable managament system

Tác giả: Phillip Marksberry
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ergonomics in the automotive design process
Ergonomics in the automotive design process

Tác giả: Vivek D. Bhise
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Stealth warship technology
Stealth warship technology

Tác giả: Christopher Lavers
Nhà xuất bản:  Adlard Coles Nautical
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mechanical engineering principles
Mechanical engineering principles

Tác giả: John Bird, Carl Ross
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
AC electric motors control : Advanced design techniques and applications
AC electric motors control : Advanced design techniques and applications

Tác giả: Fouad Giri (ed.)
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Factory operations : Planning and instructional methods
Factory operations : Planning and instructional methods

Tác giả: Richard Crowson (ed.)
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

3.747.716

: 177.628