Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 333 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Nanostructures - Fabrication and analysis
Nanostructures - Fabrication and analysis

Tác giả: H. Nejo (ed.)
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nanostructured materials : Selected synthesis methods, properties and applications
Nanostructured materials : Selected synthesis methods, properties and applications

Tác giả: Ed. : Philippe Knauth, Joop Schoonman
Nhà xuất bản:  Kluwer academic publishers
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nanostructured materials and nanotechnology
Nanostructured materials and nanotechnology

Tác giả: Hari Singh Nalwa (ed.)
Nhà xuất bản:  Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nanostructures & nanomaterials : Synthesis, properties & applications
Nanostructures & nanomaterials : Synthesis, properties & applications

Tác giả: Guozhong Gao
Nhà xuất bản:  Imperial College Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hóa học nano : Công nghệ nền và vật liệu nguồn
Hóa học nano : Công nghệ nền và vật liệu nguồn

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Nhà xuất bản:  Khoa học tự nhiên và công nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of photovoltaic science and engineering
Handbook of photovoltaic science and engineering

Tác giả: Ed. : Antonio Luque, Steven Hagedus
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Solar cells : Operating principles technology and system applications
Solar cells : Operating principles technology and system applications

Tác giả: Barbara Bernstein
Nhà xuất bản:  Prentice - Hall
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Solar cells : Materials, manufacture and operation
Solar cells : Materials, manufacture and operation

Tác giả: Ed. : Tom Markvart, Luis Casner
Nhà xuất bản:  Elsevier
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Physics of semiconductor devides
Physics of semiconductor devides

Tác giả: S. M. Sze, Kwok K. Ng
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vật lý điện tử
Giáo trình vật lý điện tử

Tác giả: Phùng Hồ
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nanosensors : Physical, chemical and biological
Nanosensors : Physical, chemical and biological

Tác giả: Vinod Kumar Khanna
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Semiconductor devices : Physics and technology
Semiconductor devices : Physics and technology

Tác giả: S. M. Sze, M. K. Lee
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamentals of semiconductors : Physics and materials properties
Fundamentals of semiconductors : Physics and materials properties

Tác giả: Peter Y. Yu, Manuel Cardona
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Semiconductor physics and devides: Basic principles
Semiconductor physics and devides: Basic principles

Tác giả: Donald A. Neamen
Nhà xuất bản:  Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vật liệu bán dẫn
Giáo trình vật liệu bán dẫn

Tác giả: Phùng Hồ, Phan Quốc Phô
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Solid state electronic devices
Solid state electronic devices

Tác giả: Ben G. Streetman, Sanjay Kumar Banerjee
Nhà xuất bản:  PHI Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Optical properties of solids
Optical properties of solids

Tác giả: L. M. Herz
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luminescent materials
Luminescent materials

Tác giả: G. Blasse, B. C. Grabmaier
Nhà xuất bản:  Springer-Verlag
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luminescence : From theory to apllications
Luminescence : From theory to apllications

Tác giả: Cees Ronda (ed.)
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Light - emitting diodes
Light - emitting diodes

Tác giả: E. Fred Schubert
Nhà xuất bản:  Cambridge university press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Practical applications of phosphors
Practical applications of phosphors

Tác giả: William M. Yen, Shigeo Shionoya, Hajime Yamamoto
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Solid - state physics : An introduction to pinciples of materials science
Solid - state physics : An introduction to pinciples of materials science

Tác giả: Harald Ibach, Hans Luth
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to solid state physics
Introduction to solid state physics

Tác giả: Charles Kittel
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to magnetism and magnetic Materials
Introduction to magnetism and magnetic Materials

Tác giả: David Jiles
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Magnetism and magnetic materials
Magnetism and magnetic materials

Tác giả: J. M. D. Coey
Nhà xuất bản:  Cambridge university press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

3.748.087

: 177.999