Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 381 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Introduction to conversation analysis
Introduction to conversation analysis

Tác giả: Anthony J. Liddicoat
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Conversation analysis : Comparative perspectives
Conversation analysis : Comparative perspectives

Tác giả: Jack Sidnell
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pragmatics and Non-Verbal Communication
Pragmatics and Non-Verbal Communication

Tác giả: Tim Wharton
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Key concepts in communication and cultural studies
Key concepts in communication and cultural studies

Tác giả: Tim O'Sullivan
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Context and culture in language teaching and learning
Context and culture in language teaching and learning

Tác giả: Michae Byram
Peter Grundy
Nhà xuất bản:  Multilingual Matters
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Succeeding with your literature review : A handbook for students
Succeeding with your literature review : A handbook for students

Tác giả: Paul Oliver
Nhà xuất bản:  Open University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Psychology for language teachers : A social constructivist approach
Psychology for language teachers : A social constructivist approach

Tác giả: Williams, M.
Burden, R, L
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics : Method and interpretation
Sociolinguistics : Method and interpretation

Tác giả: Milroy, Lesley
Gordon, Matthew
Nhà xuất bản:  Blackwell Publishing House
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics and language teaching
Sociolinguistics and language teaching

Tác giả: MC Kay, L.
Nhà xuất bản:  Cambridge Applied Linguistics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ideas and options in English for specific purposes
Ideas and options in English for specific purposes

Tác giả: Eli Hinkel (Ed.)
Nhà xuất bản:  Lawrence Erlbaum Associates
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Contrastive functional analysis
Contrastive functional analysis

Tác giả: Andrew Chesterman
Nhà xuất bản:  John Benjamins
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vocabulary, semantics and language education
Vocabulary, semantics and language education

Tác giả: Hatch, E.
Brown, C
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press, London & New York
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Words, meaning and vocabulary : An introduction to modern English lexicology
Words, meaning and vocabulary : An introduction to modern English lexicology

Tác giả: Jackson, A.
Amvela, E.
Nhà xuất bản:  Cassell
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Achieving success in second language ccquisition
Achieving success in second language ccquisition

Tác giả: Betty Lou Leaver
Madeline Ehrman
Boris Shekhtman
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Second language acquisition : An introductory course
Second language acquisition : An introductory course

Tác giả: Susan M. Gass
Larry Selinker
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language assessment : Principles and classroom practices
Language assessment : Principles and classroom practices

Tác giả: Brown, H. D
Nhà xuất bản:  Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language, culture, and society : An introduction to linguistic anthropology
Language, culture, and society : An introduction to linguistic anthropology

Tác giả: Stanlaw, J.
Adachi, N.
Salzmann, Z.
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cultural studies and discourse analysis : A dialogue on language and identity
Cultural studies and discourse analysis : A dialogue on language and identity

Tác giả: Barker, C.
Galasinski, D.
Nhà xuất bản:  SAGE Publications Ltd
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Case studies in language curriculum design : Concepts and approaches in action around the World
Case studies in language curriculum design : Concepts and approaches in action around the World

Tác giả: Nation, I. S.
Macalister, J.
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language curriculum design
Language curriculum design

Tác giả: Nation, I. S.
Macalister, J.
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A natural history of pragmatism : The fact of feeling from Jonathan Edwards to Gertrude Stein
A natural history of pragmatism : The fact of feeling from Jonathan Edwards to Gertrude Stein

Tác giả: Joan Richardson
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Beautiful chaos : Chaos theory and metachaotics in recent American fiction
Beautiful chaos : Chaos theory and metachaotics in recent American fiction

Tác giả: Gordon E. Slethaug
Nhà xuất bản:  State University of New York Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Politeness
Politeness

Tác giả: Watts, R.
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Doing pragmatics
Doing pragmatics

Tác giả: Grundy, P.
Nhà xuất bản:  Arnold
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.408.839

: 327.313