Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 245 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910
Fluid machinery and fluid mechnics
Fluid machinery and fluid mechnics

Tác giả: Jianzhong Xu
Yulin Wu
Yangjun Zhang
Junyue Zhang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Systems dynamics for mechanical engineers
Systems dynamics for mechanical engineers

Tác giả: Mathew A. Davies
Tony L. Schmitz
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Robust control of diesel ship propulsion
Robust control of diesel ship propulsion

Tác giả: Nikolaos Xiros
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Manufacturing systems : Theory and practice
Manufacturing systems : Theory and practice

Tác giả: Geogre Chryssolouris
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bosch automotive electrics and automotive electronics : Systems and components, networking and hybrid drive
Bosch automotive electrics and automotive electronics : Systems and components, networking and hybrid drive

Tác giả: Ed. : Robert Bosch GmbH
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Systems engineering, systems thinking, and learning : A case study in space industry
Systems engineering, systems thinking, and learning : A case study in space industry

Tác giả: Hubert Anton Moser
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Encyclopedia of thermal stresses
Encyclopedia of thermal stresses

Tác giả: Richard B. Hetnarski
Nhà xuất bản:  SpringerRefoerence
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Encyclopedia of marine sciences
Encyclopedia of marine sciences

Tác giả: Ed. : J. G. Baretta-Bekker
E. K. Duursma
B. R. Kuipers
Nhà xuất bản:  Springer-Verlag
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Technology and manufacturing process selection : The product life cycle perspective
Technology and manufacturing process selection : The product life cycle perspective

Tác giả: Ed. : Elsa Henriques
Paulo Pecas
Arlindo Silva
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Computational ship design
Computational ship design

Tác giả: Myung-II Roh
Kyu-Yeul Lee
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The motor car : Past, present and future
The motor car : Past, present and future

Tác giả: Giancarlo Genta
Lorenzo Morello
Francesco Cavallino...
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vehicle and automotive engineering 2
Vehicle and automotive engineering 2

Tác giả: Ed. : Károly
Betti Bolló
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Frontiers of assembly and manufacturing
Frontiers of assembly and manufacturing

Tác giả: Sukhan Lee
Raúl Suárez
Byung-Wook Choi
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electric vehicle systems architecture and standardization needs : Reports of the PPP European green vehicles initiative
Electric vehicle systems architecture and standardization needs : Reports of the PPP European green vehicles initiative

Tác giả: Ed. : Beate Muller
Gereon Meyer
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials for construction and civil engineering : science, processing, and design
Materials for construction and civil engineering : science, processing, and design

Tác giả: Ed. : M. Clara Goncalves
Fernanda Margarido
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language and automata theory and applications
Language and automata theory and applications

Tác giả: Ed. : Adrian-Horia Dediu
Carlos Martín-Vide
José-Luis Sierra-Rodríguez...
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Computational structural analysis and finite element methods
Computational structural analysis and finite element methods

Tác giả: A. Kaveh
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamentals of robotic mechnical systems : Theory, methods, and Algorithms
Fundamentals of robotic mechnical systems : Theory, methods, and Algorithms

Tác giả: Jorge Angeles
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering design synthesis : Understanding, approaches and tools
Engineering design synthesis : Understanding, approaches and tools

Tác giả: Amaresh Chakrabarti (ed.)
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Additive manufacturing technologies : 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing
Additive manufacturing technologies : 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing

Tác giả: Ian Gibson
David Rosen
Brent Stucker
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Essays in production, project palnning and scheduling
Essays in production, project palnning and scheduling

Tác giả: Ed. : P. Simin Pulat
Subhash C. Sarin
Reha Uzsoy
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Product design for modularity
Product design for modularity

Tác giả: Ali K. Kamrani
Sa'ed M. Salhieh
Nhà xuất bản:  Springer science+Bussiness Media
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rapid manufacturing : The technologies and applications of rapid prototyping and rapid tooling
Rapid manufacturing : The technologies and applications of rapid prototyping and rapid tooling

Tác giả: D.T.Pham
S.S.Dimov
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamentals of automotive and enine technology : Standard drives, hybrid drives, brakes, safety systems
Fundamentals of automotive and enine technology : Standard drives, hybrid drives, brakes, safety systems

Tác giả: Konrad Reif (ed.)
Nhà xuất bản:  Springer Vieweg
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Heat, bearings, and lubrication : Engineering analysis od thermally coupled shear flows and elastic colid boundaries
Heat, bearings, and lubrication : Engineering analysis od thermally coupled shear flows and elastic colid boundaries

Tác giả: Ralph A. Burton
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.886.027

: 131.525