Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 50 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Race car design
Race car design

Tác giả: Derek Seward
Nhà xuất bản:  Palgrave macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The automotive industry and european integration
The automotive industry and european integration

Tác giả: A. J. Jacobs
Nhà xuất bản:  Palgrave macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Short History of Asia
A Short History of Asia

Tác giả: Colin Mason
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Churchill, America and Vietnam, 1941–45
Churchill, America and Vietnam, 1941–45

Tác giả: T. O. Smith
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cities, Transport and Communications - The Integration of Southeast Asia since 1850
Cities, Transport and Communications - The Integration of Southeast Asia since 1850

Tác giả: Howard Dick
Peter J. Rimmer
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Could the Versailles System have Worked?
Could the Versailles System have Worked?

Tác giả: Howard Elcock
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reading Shenbao - Nationalism, Consumerism and Individuality in China 1919–37
Reading Shenbao - Nationalism, Consumerism and Individuality in China 1919–37

Tác giả: Weipin Tsai
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Myriad Legacies of 1917 - A Year of War and Revolution
The Myriad Legacies of 1917 - A Year of War and Revolution

Tác giả: Maartje Abbenhuis
Neill Atkinson
Kingsley Baird
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Palgrave Handbook of Applied Linguistics Research Methodology
The Palgrave Handbook of Applied Linguistics Research Methodology

Tác giả: Aek Phakiti
Peter De Costa
Luke Plonsky
Sue Starfield
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An A – Z of Applied linguistics Research Methods
An A – Z of Applied linguistics Research Methods

Tác giả: Shawn Loewen and Luke Plonsky
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Education for Sustainable Development in Further Education: Embedding Sustainability into Teaching, Learning and the Curriculum
Education for Sustainable Development in Further Education: Embedding Sustainability into Teaching, Learning and the Curriculum

Tác giả: Denise Summers
Roger Cutting
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language, Development Aid and Human Rights in Education: Curriculum Policies in Africa and Asia
Language, Development Aid and Human Rights in Education: Curriculum Policies in Africa and Asia

Tác giả: Zehlia Babaci-Wilhite
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Science Culture, Language, and Education in America Literacy, Conflict, and Successful Outreach
Science Culture, Language, and Education in America Literacy, Conflict, and Successful Outreach

Tác giả: Emily Schoerning
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Linguistic and Cultural Innovation in Schools: The Languages Challenge
Linguistic and Cultural Innovation in Schools: The Languages Challenge

Tác giả: Jane Spiro
Eowyn Crisfield
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mobile Learning: Languages, Literacies and Cultures
Mobile Learning: Languages, Literacies and Cultures

Tác giả: Mark Pegrum
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Approaches to language, culture, and cognition : the intersection of cognitive linguistics and linguistic anthropology
Approaches to language, culture, and cognition : the intersection of cognitive linguistics and linguistic anthropology

Tác giả: Masataka Yamaguchi
Dennis Tay
Benjamin Blount
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Visual Research Methods in Educational Research
Visual Research Methods in Educational Research

Tác giả: Julianne Moss
Barbara Pini
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Writing about Quantitative Research in Applied Linguistics
Writing about Quantitative Research in Applied Linguistics

Tác giả: Lindy Woodrow
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Text-Based Research and Teaching: A Social Semiotic Perspective on Language in Use
Text-Based Research and Teaching: A Social Semiotic Perspective on Language in Use

Tác giả: Peter Mickan
Elise Lopez
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Second Language Acquisition as a Mode-Switching Process: An Empirical Analysis of Korean Learners of English
Second Language Acquisition as a Mode-Switching Process: An Empirical Analysis of Korean Learners of English

Tác giả: Sooho Song
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics in England
Sociolinguistics in England

Tác giả: Natalie Braber
Sandra Jansen
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International Perspectives on Teaching the Four Skills in ELT: Listening, Speaking, Reading, Writing
International Perspectives on Teaching the Four Skills in ELT: Listening, Speaking, Reading, Writing

Tác giả: Anne Burns
Joseph Siegel
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Motivational Regulation in Foreign Language Learning
Motivational Regulation in Foreign Language Learning

Tác giả: Kun Li
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language for Specific Purposes
Language for Specific Purposes

Tác giả: Sandra Gollin-Kies
David R. Hall
Stephen H. Moore
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International Perspectives on Teaching English to Young Learners
International Perspectives on Teaching English to Young Learners

Tác giả: Sarah Rich
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.741.152

: 722.231