HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

 

 

 

flower icon
Cơ sở dữ liệu Proquest Central

TIN TỨC & SỰ KIỆN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
File đính kèm : {{tep.FileName}}
Chú thích lần sửa:
Lần 1: Đỏ
Lần 2: Xanh
Lần 3: Tím
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}}
{{x.Ngay}}
{{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} {{dt.NoiDung}} {{dt.ThanhPhan}} {{dt.DiaDiem}} {{dt.ChuTri}}

Ghi Chú :