Thứ bảy, Ngày: 25/06/2022

Thống kê truy cập

5.782.738

: 316.948

LÊ THANH HẢI - GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

Điện thoại: 0256 3846 623

Email: lethanhhai@qnu.edu.vn

Nhiệm vụ: Tham  mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện, tổ chức điều phối hệ thống thông tin - thư viện . Điều hành công việc chung của Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ: Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, an ninh nội bộ; Công tác xây dựng Đảng; Chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; Công việc phải xử lý hàng ngày; Xử lý các công việc liên quan đến công tác thông tin thư viện ; Làm các loại báo cáo của đơn vị; Thông tin tuyên truyền cấp Trường; Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra; Trực tiếp công tác bổ sung tài liệu.  

Huỳnh Thị Hiền

Phó giám đốc

Phạm Thị Thu Thảo

Tổ nghiệp vụ

Nguyễn Thị Kim Thoa

Tổ nghiệp vụ

Phạm Quốc Tuấn

Tổ nghiệp vụ

Nguyễn Ngọc Yến Thi

Tổ nghiệp vụ

Đoàn Thị Xương

Tổ nghiệp vụ

Huỳnh Văn Bàn

Tổ nghiệp vụ

Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa

Tổ phục vụ bạn đọc

Mai Thị Dung

Tổ Phục vụ bạn đọc

Cao Nguyễn Trà Giang

Tổ phục vụ bạn đọc

Lê Hồng Sơn

Tổ Phục vụ bạn đọc