Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 202 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123456789
Advice and Support The Early Years The U.S. Army in Vietnam, 1941 - 1960
Advice and Support The Early Years The U.S. Army in Vietnam, 1941 - 1960

Tác giả: Ronald H. Spector
Nhà xuất bản:  United States Army
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Không thể chuộc lỗi
Không thể chuộc lỗi

Tác giả: Allen Hassan
David Drum
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử vương quốc đàng ngoài
Lịch sử vương quốc đàng ngoài

Tác giả: Alexandre De Rhodes
Nhà xuất bản:  NXB Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Phoenix Program
The Phoenix Program

Tác giả: Douglas Valentine
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International Law - Sixth Edition
International Law - Sixth Edition

Tác giả: Malcolm N. Shaw
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948

Tác giả: Gudmundur Alfredsson
AsbjØrn Eide (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thế giới như tôi thấy
Thế giới như tôi thấy

Tác giả: Albert Einstein
Nhà xuất bản:  NXB Tri thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bí mật của may mắn
Bí mật của may mắn

Tác giả: Alex Rovira
Fernando Trias De Bes
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đắc nhân tâm
Đắc nhân tâm

Tác giả: Dale Carnegie
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghĩ lớn để thành công
Nghĩ lớn để thành công

Tác giả: Donald J. Trump
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những kỹ năng dành cho cuộc sống
Những kỹ năng dành cho cuộc sống

Tác giả: Allan
Barbara Pease
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tư duy đột phá
Tư duy đột phá

Tác giả: Shozo Hibino
Gerald Nadler
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Responsible Design in Applied Linguistics: Theory and Practice
Responsible Design in Applied Linguistics: Theory and Practice

Tác giả: Albert Weideman
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives
Understanding Facial Expressions in Communication: Cross-cultural and Multidisciplinary Perspectives

Tác giả: Manas K. Mandal
Avinash Awasthi
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Analyzing Discourse and Text Complexity for Learning and Collaborating: A Cognitive Approach Based on Natural Language Processing
Analyzing Discourse and Text Complexity for Learning and Collaborating: A Cognitive Approach Based on Natural Language Processing

Tác giả: Mihai Dascalu
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods - Second Edition
An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods - Second Edition

Tác giả: W. Alex Edmonds
Thomas D. Kennedy
Nhà xuất bản:  SAGE Publications
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Science Teacher Preparation in Content-Based Second Language Acquisition
Science Teacher Preparation in Content-Based Second Language Acquisition

Tác giả: Alandeom W. Oliveira
Molly H. Weinburgh
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Key terms in Second language acquisiton - Second Edition
Key terms in Second language acquisiton - Second Edition

Tác giả: Bill VanPatten and Alessandro G. Benati
Nhà xuất bản:  Bloomsbury Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language, Sexuality, and Power
Language, Sexuality, and Power

Tác giả: Erez Levon and Ronald Beline Mendes
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Data Collection in Sociolinguistics: Methods and Applications - Second Edition
Data Collection in Sociolinguistics: Methods and Applications - Second Edition

Tác giả: Christine Mallinson
Becky Childs
Gerard Van Herk
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics in England
Sociolinguistics in England

Tác giả: Natalie Braber
Sandra Jansen
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to sociolinguistics -  Seventh edition
An introduction to sociolinguistics - Seventh edition

Tác giả: Ronald Wardhaugh and Janet M. Fuller
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Patterns of Change in 18th-century English: A sociolinguistic approach
Patterns of Change in 18th-century English: A sociolinguistic approach

Tác giả: Terttu Nevalainen
Minna Palander-Collin
Tanja Säily
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
How to Teach Adults - Expanded Edition
How to Teach Adults - Expanded Edition

Tác giả: Dan Spalding
Nhà xuất bản:  Jossey-Bass
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language for Specific Purposes
Language for Specific Purposes

Tác giả: Sandra Gollin-Kies
David R. Hall
Stephen H. Moore
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456789

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.257

: 109.153