Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 258 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Geoinformation : Remote sensing, photogrammetry, and geographic information systems.-2nd ed.
Geoinformation : Remote sensing, photogrammetry, and geographic information systems.-2nd ed.

Tác giả: Gottfried Konecny
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to the thermodynamics of materials.-6th ed.
Introduction to the thermodynamics of materials.-6th ed.

Tác giả: David R. Gaskell
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cryptography : Theory and practice .-4th ed.
Cryptography : Theory and practice .-4th ed.

Tác giả: Douglas R. Stinson
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Machine translation
Machine translation

Tác giả: Pushak Bhattacharyya
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive, mechnical and electrical engineering
Automotive, mechnical and electrical engineering

Tác giả: Lin Liu (ed.)
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Developments in maritime transportation and exploitation of sea resources : Volume 1
Developments in maritime transportation and exploitation of sea resources : Volume 1

Tác giả: Ed. : C. Guedes Soares
F. López Pena
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Analysis and design of marine structures
Analysis and design of marine structures

Tác giả: Ed. : C. Guedes Soares
J. Romanoff
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of nanoscience, eningeering, and technology
Handbook of nanoscience, eningeering, and technology

Tác giả: Ed. : William A. Goddard
Donald W. Brenner
Sergey E. Lyshevski
Gerald J. Lafrate
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mechatronic systems, sensors, and actuators: Fumdamentals and modeling
Mechatronic systems, sensors, and actuators: Fumdamentals and modeling

Tác giả: Robert H. Bishop (ed.)
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reliability engineering : Probabilistic models and maintenance methods
Reliability engineering : Probabilistic models and maintenance methods

Tác giả: Joel A. Nachlas
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Computer-Alided inspection planning : Theory and practice
Computer-Alided inspection planning : Theory and practice

Tác giả: Abdulrahman Al-Ahmari
Emad Abouel Nasr
Asama Abdulhameed
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Machinery, materials science and eningeering applications
Machinery, materials science and eningeering applications

Tác giả: Ed. : Fei Lei
Qiang Xu
Guangde Zhang
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial enineering and manufacturing technology
Industrial enineering and manufacturing technology

Tác giả: Ed. : Dawei Zheng
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Manufacturing and engineering technology
Manufacturing and engineering technology

Tác giả: Ed. : Ai Sheng
Yizhong Wang
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering materials : Research, applications and advances
Engineering materials : Research, applications and advances

Tác giả: K. M. Gupta
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive accident reconstruction : Practices and principles
Automotive accident reconstruction : Practices and principles

Tác giả: Donald E. Struble
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Aircraft interdior comfort and design
Aircraft interdior comfort and design

Tác giả: Peter Vinl
Klaus Brauer
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HVAC waterchillers and cooling towers : Fundamentals, application, and operation
HVAC waterchillers and cooling towers : Fundamentals, application, and operation

Tác giả: Herbert W. Stanford III
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rotating machinery vibration : from analysis to troubleshooting
Rotating machinery vibration : from analysis to troubleshooting

Tác giả: Maurice L. Adams
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Capacity and transport in contrast composite structures : Asymptotic analysis and applications
Capacity and transport in contrast composite structures : Asymptotic analysis and applications

Tác giả: A. A. Kolpakov
A. G. Kolpakov
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Commonly asked questions in thermodynamics
Commonly asked questions in thermodynamics

Tác giả: Marc J. Assael
Anthony R. H. Goodwin
Michael stamatoudis...
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of driving simulation for engineering, medicine, and spychology
Handbook of driving simulation for engineering, medicine, and spychology

Tác giả: Ed. : Donald J. Fisher
Mathew Rizzo
Jeff K. Caird...
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Practical and experiment robotics
Practical and experiment robotics

Tác giả: Ferat Sahin
Pushkin Kachroo
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Future mechatronics and automation
Future mechatronics and automation

Tác giả: Guohui Yang (ed)
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine navigation and safety of sea transportation : Navigational problems
Marine navigation and safety of sea transportation : Navigational problems

Tác giả: Adam Weintrit (ed.)
Nhà xuất bản:  CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.786.720

: 320.930