Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 174 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234567
Optics, light, and lasers : The practical approach to modern aspects of photonics and laser physics
Optics, light, and lasers : The practical approach to modern aspects of photonics and laser physics

Tác giả: Dieter Meschele
Nhà xuất bản:  Wiley-VCH
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to solid state physics.-Global ed.
Introduction to solid state physics.-Global ed.

Tác giả: Charles Kittel
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of engineering thernodynamics
Principles of engineering thernodynamics

Tác giả: Moran
Shapiro
Boettner
Bailey
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of modern manufacturing
Principles of modern manufacturing

Tác giả: Mikell P. Groover
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A guide to writing as an engineer
A guide to writing as an engineer

Tác giả: David Beer
David McMurrey
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials and processes in manufacturing
Materials and processes in manufacturing

Tác giả: J T. Black
Ronald A. Kohser
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Foundations of heat transfer
Foundations of heat transfer

Tác giả: Frank P. Incropera
David P. Dewitt
Theodore L. Bergman
Adriennes S. Lavine
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Princilples of heat and mass transfer
Princilples of heat and mass transfer

Tác giả: Frank P. Incropera
David P. Dewitt
Theodore L. Bergman
Adriennes S. Lavine
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering design grapics : Sketching, modeling and visualization
Engineering design grapics : Sketching, modeling and visualization

Tác giả: James M. Leake
Jacob L. Borgerson
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Design of rotating electrical machines
Design of rotating electrical machines

Tác giả: Ed. : Juha Pyrhonen
Tapani Jokinen
Valéria Hrabovcová
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advanced composite materials for automotive applications : Structural integrity and crashworthiness
Advanced composite materials for automotive applications : Structural integrity and crashworthiness

Tác giả: Ahmed Elmarakbi (ed.)
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of tribology
Principles of tribology

Tác giả: Shizhu Wen
Ping Huang
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mechanical design of machine elements and machines : A failure prevention perspective
Mechanical design of machine elements and machines : A failure prevention perspective

Tác giả: Jack A. Collins
Henry R. Busby
Geofge H. Staab
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Design and analysis of mechanisms : A planar approach
Design and analysis of mechanisms : A planar approach

Tác giả: Michael J. Rider
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Graphene materials : Fundamentals and engineering applications
Graphene materials : Fundamentals and engineering applications

Tác giả: Ed. : Ashutosh Tiwari
Mikael Syvajarvi
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Guide to load analysis for durability in vehicle engineering
Guide to load analysis for durability in vehicle engineering

Tác giả: Ed. : P. Johannesson
M. Speckert
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science and engineering : An introduction
Materials science and engineering : An introduction

Tác giả: William D. Callister
David G. Rethwisch
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Illustrated guide to door hardware : Design, specification, selection
Illustrated guide to door hardware : Design, specification, selection

Tác giả: Scott Tobias
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to thermodynamic cycle simulations for internal combustion engines
An introduction to thermodynamic cycle simulations for internal combustion engines

Tác giả: Jerald A. Caton
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of turbulence control
Principles of turbulence control

Tác giả: Baochun Fan
Gang Dong
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Design engineers : An introductory text
Design engineers : An introductory text

Tác giả: Susan McCahan
Philip Anderson
Mark Kortschot...
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Adsorption refrigeration technology : Theory and application
Adsorption refrigeration technology : Theory and application

Tác giả: Ruzhu Wang
Liwei Wang
JingYi Wu
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hybrid electric vehicles : Principles and applications with practice perspectives
Hybrid electric vehicles : Principles and applications with practice perspectives

Tác giả: Chris Mi
M. Abul Masrur
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Internal combustion engines : Applied thermosciences
Internal combustion engines : Applied thermosciences

Tác giả: Colin R. Ferguson
Allan T. Kirkpatrick
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vehicle dynamics
Vehicle dynamics

Tác giả: Martin Meywerk
Nhà xuất bản:  Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234567

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.782.699

: 316.909