Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 321 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Fluid machinery and fluid mechnics
Fluid machinery and fluid mechnics

Tác giả: Jianzhong Xu
Yulin Wu
Yangjun Zhang
Junyue Zhang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Systems dynamics for mechanical engineers
Systems dynamics for mechanical engineers

Tác giả: Mathew A. Davies
Tony L. Schmitz
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Robust control of diesel ship propulsion
Robust control of diesel ship propulsion

Tác giả: Nikolaos Xiros
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Manufacturing systems : Theory and practice
Manufacturing systems : Theory and practice

Tác giả: Geogre Chryssolouris
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bosch automotive electrics and automotive electronics : Systems and components, networking and hybrid drive
Bosch automotive electrics and automotive electronics : Systems and components, networking and hybrid drive

Tác giả: Ed. : Robert Bosch GmbH
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Systems engineering, systems thinking, and learning : A case study in space industry
Systems engineering, systems thinking, and learning : A case study in space industry

Tác giả: Hubert Anton Moser
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Encyclopedia of thermal stresses
Encyclopedia of thermal stresses

Tác giả: Richard B. Hetnarski
Nhà xuất bản:  SpringerRefoerence
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Encyclopedia of marine sciences
Encyclopedia of marine sciences

Tác giả: Ed. : J. G. Baretta-Bekker
E. K. Duursma
B. R. Kuipers
Nhà xuất bản:  Springer-Verlag
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Technology and manufacturing process selection : The product life cycle perspective
Technology and manufacturing process selection : The product life cycle perspective

Tác giả: Ed. : Elsa Henriques
Paulo Pecas
Arlindo Silva
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Computational ship design
Computational ship design

Tác giả: Myung-II Roh
Kyu-Yeul Lee
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The motor car : Past, present and future
The motor car : Past, present and future

Tác giả: Giancarlo Genta
Lorenzo Morello
Francesco Cavallino...
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vehicle and automotive engineering 2
Vehicle and automotive engineering 2

Tác giả: Ed. : Károly
Betti Bolló
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Frontiers of assembly and manufacturing
Frontiers of assembly and manufacturing

Tác giả: Sukhan Lee
Raúl Suárez
Byung-Wook Choi
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electric vehicle systems architecture and standardization needs : Reports of the PPP European green vehicles initiative
Electric vehicle systems architecture and standardization needs : Reports of the PPP European green vehicles initiative

Tác giả: Ed. : Beate Muller
Gereon Meyer
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials for construction and civil engineering : science, processing, and design
Materials for construction and civil engineering : science, processing, and design

Tác giả: Ed. : M. Clara Goncalves
Fernanda Margarido
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language and automata theory and applications
Language and automata theory and applications

Tác giả: Ed. : Adrian-Horia Dediu
Carlos Martín-Vide
José-Luis Sierra-Rodríguez...
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Computational structural analysis and finite element methods
Computational structural analysis and finite element methods

Tác giả: A. Kaveh
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamentals of robotic mechnical systems : Theory, methods, and Algorithms
Fundamentals of robotic mechnical systems : Theory, methods, and Algorithms

Tác giả: Jorge Angeles
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering design synthesis : Understanding, approaches and tools
Engineering design synthesis : Understanding, approaches and tools

Tác giả: Amaresh Chakrabarti (ed.)
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Additive manufacturing technologies : 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing
Additive manufacturing technologies : 3D printing, rapid prototyping, and direct digital manufacturing

Tác giả: Ian Gibson
David Rosen
Brent Stucker
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Essays in production, project palnning and scheduling
Essays in production, project palnning and scheduling

Tác giả: Ed. : P. Simin Pulat
Subhash C. Sarin
Reha Uzsoy
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Product design for modularity
Product design for modularity

Tác giả: Ali K. Kamrani
Sa'ed M. Salhieh
Nhà xuất bản:  Springer science+Bussiness Media
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rapid manufacturing : The technologies and applications of rapid prototyping and rapid tooling
Rapid manufacturing : The technologies and applications of rapid prototyping and rapid tooling

Tác giả: D.T.Pham
S.S.Dimov
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamentals of automotive and enine technology : Standard drives, hybrid drives, brakes, safety systems
Fundamentals of automotive and enine technology : Standard drives, hybrid drives, brakes, safety systems

Tác giả: Konrad Reif (ed.)
Nhà xuất bản:  Springer Vieweg
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Heat, bearings, and lubrication : Engineering analysis od thermally coupled shear flows and elastic colid boundaries
Heat, bearings, and lubrication : Engineering analysis od thermally coupled shear flows and elastic colid boundaries

Tác giả: Ralph A. Burton
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.783.010

: 317.220