Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 76 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
Law, Legislation and Liberty - A new statement of the liberal principles of justice and political economy
Law, Legislation and Liberty - A new statement of the liberal principles of justice and political economy

Tác giả: F. A. Hayek
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Routledge Encyclopedia of Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed-methods research
The Routledge Encyclopedia of Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed-methods research

Tác giả: A. Mehdi Riazi
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Social class in applied linguistics
Social class in applied linguistics

Tác giả: David Block
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Grounded Theory in Applied Linguistics Research: A practical guide
Grounded Theory in Applied Linguistics Research: A practical guide

Tác giả: Gregory Hadley
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lanuage education and applied linguitics: Bridging the two fields
Lanuage education and applied linguitics: Bridging the two fields

Tác giả: Howard Nicholas and Donna Starks
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Doing Research in Applied Linguistics: Realities, dilemmas, and solutions
Doing Research in Applied Linguistics: Realities, dilemmas, and solutions

Tác giả: Jim McKinley and Heath Rose
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A History of Applied Linguistics: From 1980 to the present
A History of Applied Linguistics: From 1980 to the present

Tác giả: Kees de Bot
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Place-Based Curriculum Design: Exceeding Standards through Local Investigations
Place-Based Curriculum Design: Exceeding Standards through Local Investigations

Tác giả: Amy B. Demarest
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Developing a Local Curriculum: Using your locality to inspire teaching and learning
Developing a Local Curriculum: Using your locality to inspire teaching and learning

Tác giả: William Evans and Jonathan Savage
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Race, Language and Culture
Race, Language and Culture

Tác giả: Franz Boas’s
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Routledge Handbook of language and culture
The Routledge Handbook of language and culture

Tác giả: Farzad Sharifian
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Translation as communication across languages and cultures
Translation as communication across languages and cultures

Tác giả: Juliane House
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Research Methods for Education - Second edition
Research Methods for Education - Second edition

Tác giả: Peter Newby
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition Research
Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition Research

Tác giả: Rod Ellis and Natsuko Shintani
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics and second language acquisition: Learning to use language in context
Sociolinguistics and second language acquisition: Learning to use language in context

Tác giả: Kimberly L. Geeslin with Avizia Yim Long
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lexical processing and second language acquisition
Lexical processing and second language acquisition

Tác giả: Natasha Tokowicz
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Second Language Task-Based Performance: Theory, Research, Assessment
Second Language Task-Based Performance: Theory, Research, Assessment

Tác giả: Peter Skehan
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition
The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition

Tác giả: Shawn Loewen and Masatoshi Sato
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theories in second language acquisition: An introduction
Theories in second language acquisition: An introduction

Tác giả: Bill VanPatten and Jessica Williams
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Power and Politeness in the Workplace: A Sociolinguistic Analysis of Talk at Work
Power and Politeness in the Workplace: A Sociolinguistic Analysis of Talk at Work

Tác giả: Janet Holmes and Maria Stubbe
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Doing Sociolinguistics: A practical guide to data collection and analysis
Doing Sociolinguistics: A practical guide to data collection and analysis

Tác giả: Miriam Meyerhoff
Erik Schleef and Laurel MacKenzie
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Data Collection in Sociolinguistics: Methods and Applications - Second Edition
Data Collection in Sociolinguistics: Methods and Applications - Second Edition

Tác giả: Christine Mallinson
Becky Childs
Gerard Van Herk
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Teaching english to speakers of other languages: An introduction
Teaching english to speakers of other languages: An introduction

Tác giả: David Nunan
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Teaching Grammar, Structure and Meaning: Exploring theory and practice for post-16 English Language teachers
Teaching Grammar, Structure and Meaning: Exploring theory and practice for post-16 English Language teachers

Tác giả: Marcello Giovanelli
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.291.770

: 76.666