Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 553 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Advanced financial accounting
Advanced financial accounting

Tác giả: Christensen, Cottrell, Baker
Nhà xuất bản:  Mc-Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Paradigms in phonological theory
Paradigms in phonological theory

Tác giả: Ed. : Laura J. Downing, T. Alan Hall, Renate Gaffelsiefen
Nhà xuất bản:  Oxford Linguistics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Radical construction grammar: Syntactic theory in tyological perspective
Radical construction grammar: Syntactic theory in tyological perspective

Tác giả: William Croft
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Prosodic typology: The phonology of intonation anf phrasing
Prosodic typology: The phonology of intonation anf phrasing

Tác giả: Ed. : Sun - Ah Jun
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Negation in Gapping
Negation in Gapping

Tác giả: Sophie Repp
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Prehistory of language
The Prehistory of language

Tác giả: Ed. : Rudolf Botha, Chris Knight
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Meaning change in grammaticalization: An enquiry into semantic reanalysis
Meaning change in grammaticalization: An enquiry into semantic reanalysis

Tác giả: Regine Eckardt
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mapping the left periphery: The cartography of synactic structures
Mapping the left periphery: The cartography of synactic structures

Tác giả: Ed. : Paola Benincà, Nicola Munaro
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Paths to post-Nationalism: A critical ethnography of language and identity
Paths to post-Nationalism: A critical ethnography of language and identity

Tác giả: Monica Heller
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Teaching and researching writing
Teaching and researching writing

Tác giả: Ken Hyland
Nhà xuất bản:  Person
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mering features: Computation, interpretation, and acquisition
Mering features: Computation, interpretation, and acquisition

Tác giả: Ed. : José M. Brucart, Anna Gaverttó, Jaume Solà
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The mental corpus: How language is represented in the mind
The mental corpus: How language is represented in the mind

Tác giả: John R. Taylor
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Modern grammars of caes: A retrospective
Modern grammars of caes: A retrospective

Tác giả: John M. Anderson
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The morphology and phonology of exponence
The morphology and phonology of exponence

Tác giả: Ed. : Jochen Trommer
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Analytical autoethnodrama: Autobiographed and researched experiences with academic writing
Analytical autoethnodrama: Autobiographed and researched experiences with academic writing

Tác giả: Jess Moriarty
Nhà xuất bản:  Sense Publishes
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phonetics and philology: Sound change in Italic
Phonetics and philology: Sound change in Italic

Tác giả: Hane Stuart-Smith
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mapping spatial PPs: The cartography of syntactic structures
Mapping spatial PPs: The cartography of syntactic structures

Tác giả: Ed. : Guglielmo Cinque, Luigi Rizzi
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Writing works: A resource handbook for therapeutic writing workshops and activities
Writing works: A resource handbook for therapeutic writing workshops and activities

Tác giả: Ed. : Gillie Bolton, Victoria Field, Kate Thompson
Nhà xuất bản:  Jessica Kingsley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Possible and probable languages: A generative perspective on linguistic typology
Possible and probable languages: A generative perspective on linguistic typology

Tác giả: Frederick J. Newmeyer
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Negative indefinites
Negative indefinites

Tác giả: Doris Penka
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Making meanings, creating family: Intertextuality and family interaction
Making meanings, creating family: Intertextuality and family interaction

Tác giả: Cynthia Gordon
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Paramater theory and linguistic change
Paramater theory and linguistic change

Tác giả: Ed. : Charlotte Galves, Sonia Cyrino, Ruth Lopes, ...
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Modals and conditionals
Modals and conditionals

Tác giả: Angelika Kratzer
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Possession and Ownership: A cross-Linguistic Typology
Possession and Ownership: A cross-Linguistic Typology

Tác giả: Ed. : Alexandra Y. Aikhenvald, R. M. W. Dixon
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A natural history of infixation
A natural history of infixation

Tác giả: Alan C. L. Yu
Nhà xuất bản:  Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

3.748.224

: 178.136